MAM / PAMM

Cho dù bạn là nhà quản lý quỹ hay nhà đầu tư, Mô-đun tài khoản được quản
lý (MAM) của Juno Market luôn cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát
và linh hoạt để quản lý tài khoản của mình.

MAM / PAMM

Cho dù bạn là nhà quản lý quỹ hay nhà đầu tư, Mô-đun tài khoản được quản lý (MAM) của Juno Market luôn cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát và linh hoạt để quản lý tài khoản của mình.

Nhà quản lý quỹ – Có thể dễ dàng quản lý một số tài khoản thông qua một nền tảng và đặt các đơn đặt hàng lớn cho tất cả khách hàng của họ.

Nhà đầu tư – Được duy trì quyền truy cập 24/7 vào tài khoản cá nhân của họ, điều này cho phép sự minh bạch hoàn toàn đối với hiệu suất của nhà quản lý quỹ

Các đặc điểm chính
  • Dễ dàng thêm, xóa hoặc tạm dừng giao dịch đối với bất kỳ nhà đầu tư nào.

  • Xem các hành động lịch sử của mỗi nhà đầu tư
  • Đặt phí hành động và tự động được trả tiền mỗi tháng

  • Nhiều hình thức phân bổ cho tất cả các nhà quản lý quỹ

Juno Markets cung cấp các phương thức phân bổ đối với MAM của chúng tôi như sau

Phân bổ lot theo vốn chủ sở hữu

Đây là hình thức phân bổ phổ biến nhất. Còn được gọi là PAMM (Mô-đun quản lý phân bổ theo tỷ lệ phần trăm), ELS kết hợp tất cả vốn chủ sở hữu của các khách hàng vào một quỹ và cho phép các nhà quản lý tiền phân phối giao dịch tùy thuộc vào tỷ lệ phần trăm tổng tài khoản của mỗi nhà đầu tư bằng cách đặt một giao dịch đơn lẻ.

Mỗi nhà đầu tư sẽ có quyền truy cập đầy đủ để xem hành động của các tài khoản cá nhân của riêng họ, bao gồm các vị thế mở và đóng hiện tại.

Ví dụ: Nhà đầu tư A có vốn chủ sở hữu là 10.000 đô la và Nhà đầu tư B có vốn chủ sở hữu là 15.000 đô la. Khi Nhà quản lý tiền mở giao dịch 5 lot, Nhà đầu tư A sẽ được phân bổ 2 lot (10.000 / (10.000 + 15.000)] x 5) trong khi Nhà đầu tư B sẽ được phân bổ 3 lot (15.000 / (10.000 + 15.000) x 5). Xin lưu ý rằng giao dịch thả nổi sẽ ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu của từng tài khoản.

Phân bổ lot theo số dư

Tương tự như ELS, nhưng khác là các giao dịch được phân phối căn cứ vào số dư của khách hàng thay vì vốn chủ sở hữu. Do đó, lãi và lỗ của các vị thế mở hiện tại không được tính vào tài khoản khi phân phối giao dịch.

Ví dụ: Nhà đầu tư A có số dư 10.000 đô la và Nhà đầu tư B có số dư 15.000 đô la. Khi Nhà quản lý tiền mở giao dịch 5 lot, Nhà đầu tư A sẽ được phân bổ [10.000 / (10.000 + 15.000)] x 5 = 2 lot trong khi Nhà đầu tư B sẽ được phân bổ [15.000 / (10.000 + 15.000)] x 5 = 3 lot. Xin lưu ý rằng giao dịch thả nổi sẽ không ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu của từng tài khoản.

Giá trị chia sẻ tiền mặt theo vốn chủ sở hữu

Phương thức phân bổ này không phân phối giao dịch trực tiếp cho từng tài khoản của nhà đầu tư. Các giao dịch được đặt trực tiếp từ tài khoản của Nhà quản lý và Lãi/Lỗ thực hiện được phân phối dựa trên tỷ lệ phần trăm tổng số đóng góp của từng tài khoản nhà đầu tư. ECS cho phép Nhà quản lý tiền nhiều sự linh hoạt hơn để chấp nhận các Nhà đầu tư có khối lượng tài khoản khác nhau.

Tuy nhiên, vị thế mở của nhà quản lý sẽ không hiển thị với mỗi nhà đầu tư. Số dư của nhà đầu tư sẽ thay đổi chỉ sau khi đóng giao dịch.

Ví dụ: Nhà đầu tư A có số dư 500 đô la, Nhà đầu tư B có số dư 1.000 đô la và Nhà đầu tư C có số dư 5.000 đô la. Do đó, tổng số dư là 6.500 đô la.

Giá trị chia sẻ cho Nhà đầu tư A trên tổng số dư là 500/6500 = 8%

I
Giá trị chia sẻ cho Nhà đầu tư B trên tổng số dư là 1000/6500 = 15%

Giá trị chia sẻ cho Nhà đầu tư C trên tổng số dư là 5000/6500 = 77%


Nhà quản lý quỹ đặt một giao dịch và kiếm được 100 đô la. Do đó, Nhà đầu tư A sẽ nhận được 8 đô la (100 * 0,08), Nhà đầu tư B sẽ nhận được 15 đô la (100 * 0,15) và Nhà đầu tư C sẽ nhận được 77 đô la (100 * 0,77).

Mở tài khoản