Nhãn trắng

Chúng tôi cung cấp một giải pháp đầy đủ tính năng sử dụng công
nghệ Juno Markets cho các công ty được cấp phép, những người
đang muốn bắt đầu công việc môi giới của riêng họ. Tùy chọn linh
hoạt cho khách hàng để kết hợp cùng các công nghệ hoặc lựa chọn
cụ thể chức năng cần thiết cho công việc môi giới.

Nhãn trắng

We offer licensed firms who are looking to start their own brokerage
a full turn key solution, using Juno Markets technology. Clients have
the flexibility to incorporate all technology or choose from specific
functions needed for your brokerage.

Giải pháp của chúng tôi bao gồm
  • Ứng dụng đầu cuối MT4 và văn phòng hỗ

  • Quản lý Quỹ với Juno Markets và nền tảng giao dịch xã hội

  • Cầu thanh khoản và quản lý rủi ro

  • Juno Markets là tổ chức có tính thanh khoản hàng đầu cho khách hàng

Liên hệ với người Quản lý Tài khoản của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
liên hệ chúng tôi